Jacob Holdt - mine artikler:

 

 

 

Kronik i Politiken 10. februar 2006

 

Et muslimsk manifest


Demokrati er ikke indholdsmæssigt noget nyt i islamisk sammenhæng. Men folk, som ikke anerkender eller blot tolererer forskellighed i udlægningen af islam, kan ikke være med til at bygge bro og forsone værdier i samfundet.
Et tilbud til Danmarks muslimer.Af Sherin Khankan, Shabana Amanat, Fatima Zahra, Nathalie Khankan, Mahvish Ahmad, Ilham Ali, Salma Hadra, Hadi Khan, Peter Tudvad og Jacob Holdt
 Til dig: Dette er et forum for dig, som søger Gud, for dig, som er søgende. Som savner et fællesskab baseret på ligeværdighed, hengivenhed og plads til forskellighed. Til dig, som er progressiv, og som er åben for, at forskellige principper kan sameksistere. Til dig, som er ydmyg. Som ikke ønsker at monopolisere sandheden, men forsøger at reflektere denne ved at være et godt eksempel og lys for andre. Til dig, som ikke dømmer. Men som drømmer om at forsone det uforsonlige. For dig, som betragter alle mennesker som dine brødre og søstre uanset religion eller nationalitet.

Dette er et forum for dig, som er tjener af Allah og ikke slave af middelalderlige traditioner som f.eks. dyrkelsen af den nationale identitet. Et forum for dig, som fokuserer på det, der forener os som mennesker. Til dig, som hungrer efter viden, og som tør være kritisk over for dogmatiske og statiske koranfortolkninger.

Vi er muslimer med en stærk tro på Koranen som Guds åbenbarede ord. Vi tror på, at dette ord bliver levende, når vi søger viden og forsøger at forstå, hvad vores Skaber vil med os. Vi tror på, at Koranen kan transformere os som mennesker, når vi søger meningen bag ved teksten. At være tæt på Allah og søge at forstå 'Hans Enhed' (tawhid) er et af fundamenterne for foreningen. Dette er et forum for dig, som er opmærksom på intentionen bag dine handlinger - og som ved, at det er motivet, der former dine handlinger. Det, som bør motivere vore handlinger, er ikke forventningen om paradis eller frygten for helvede, men udelukkende hengivenhed over for vores Skaber. Kærlighed alene, uden nogen form for selviskhed eller beregning. Vores vej åbner op for et kæmpe spirituelt potentiale, der fører til selvets udvikling. Vores vej sætter os fri som mennesker. Dette forum er til dig, som ønsker at vågne, før du dør.

1. Fornuft: Foreningen arbejder for en rationel, dynamisk og åben koranforståelse, der forsøger at finde og bruge sine moralske, filosofiske, politiske og spirituelle værdier: lighed for alle uanset køn, race, nationalitet, social status eller religion.

I stedet for blindt at efterligne traditionelle overleveringer og fortolkninger af Koranen opfordrer vi den enkelte til at bruge sin fornuft og selv studere Koranen. I denne proces er det afgørende at finde en erfaren vejleder. Vi tager udgangspunkt i, at Gud har givet os et intellekt, der gør os i stand til at fortolke og levendegøre det Ord, Han har åbenbaret for os. Vi tror på, at den enkelte skal søge at forstå Koranen ved at skabe en balance mellem fornuften og hjertet i fortolkningen af Koranen. Nogle af Koranens vers er fastlagte, mens andre skal underkastes fortolkning. Ijtihad betyder udledning og er enkeltpersoners brug af intellektet til at forstå Koranen og Profetens sædvane. Tafsir betyder koraneksegese, at opdage, afklare og afsløre det, som førhen var skjult eller tildækket. Altså at fortolke betydningen af uklare ord. Tafsir er betegnelsen for den litteratur, hvor Koranen kommenteres eller fortolkes. Ijtihad og tafsir er vigtige redskaber, når man skal forstå Guds vejledning, der udtrykker en fasthed og fleksibilitet på samme tid.

Koranen og Profetens sædvane opfordrer mænd og kvinder til altid at forøge deres viden.

»Ophøjet er da Allah, den Sande Konge. Og vær ikke forhastet med Quranen, førend dens åbenbaring til dig er afsluttet, og sig: Min Herre, forøg min viden«.
(Koranen 20:114)

»I sandhed har vi bragt et Skrift, som vi forklarer med viden, en vejledning og barmhjertighed for mennesker, som har tro ...«. (Koranen 7:53)

2. Fornyelse: Vi arbejder for at reformere muslimers forståelse af Koranen. Al-Nahda er en arabisk term, der bl.a. refererer til islams genfødsel eller renæssance. Vi mener, der er behov for oplysning til muslimer og til ikke-muslimer. Vores fokus er således rettet mod at skabe et fælles forum for aktive muslimer i Danmark, hvor vi kan forvandle os sammen og give liv til en islamisk genfødsel. Forvandlingen forudsætter ydmyghed og en ren intention om forandring. Hvis du ønsker at hente viden, næring og mening fra Koranen, er du nødt til at anerkende din uvidenhed og behov for forvandling og viden. Gennem vores aktiviteter ønsker vi at skabe muslimske stemmer, der kan nuancere debatten og ikke-muslimers billede af islam i Vesten. Mange er uvidende om de store muslimske litterære værker inden for naturvidenskab, teologi, filosofi osv. Vi ønsker gennem vore aktiviteter at synliggøre de muslimske intellektuelle, filosoffer, videnskabsmænd, kunstnere og spirituelle vejledere, som vi ikke stifter bekendtskab med i de vestlige uddannelsessystemer. Vi ønsker også at synliggøre den aktive rolle, kvinder har spillet i islams historie. I denne forening arbejder vi for en ophævelse af kønsadskillelse.

Vi respekterer dem, som ønsker at bevare denne opdeling, men mener, at den balance, Koranen foreskriver, opretholdes bedre ved at lade kønnene arbejde sammen og være sammen. Derudover ønsker vi at synliggøre kvinder, da disse ofte er underrepræsenteret og usynlige i den offentlige debat om islam. Vi er fortalere for, at de, som har viden, skal tale og formidle til både mænd og kvinder. Det afgørende er viden og ikke kønnet. En af vore visioner er en moske med en kvindelig khatiba. Det vil sige en kvinde, som leder talen (khutbaen) til mænd og kvinder under fredagsbønnen. Efter talen kan den kvindelige khatiba lede bønnen for andre kvinder, mens imamen leder bønnen for andre mænd. En kvindelig taler, khatiba, vil styrke harmonien og balancen mellem kønnene og sende et vigtigt signal om ligeværd, samhørighed, fællesskab og samarbejde på tværs af køn til vore kommende generationer af danske muslimer. I Mekka, som er et billede på den ultimative trostilstand, og som symboliserer en ophævelse af alle skel, går mænd og kvinder sammen om Kabaen.

»Ophøj jer selv med Allahs bog, for sandelig er det et stærkt reb, et klart lys og en god helbredelse, en kilde, som slukker tørsten, en beskyttelse for den, som holder sig til den, og en kilde til frihed for den, som klamrer sig til den«
- Sayyidna Ali.

3. Kritik: Kritik hedder naqd på arabisk og er for os et positivt ord, der er med til at skabe udvikling og dynamik. Det er vigtigt, at vi tør kritisere hinanden, eftersom kritik ofte udvikler vore forestillinger om, hvordan vi bør handle, samt forfiner vore synspunkter. Der er brug for flere kritiske stemmer blandt danske muslimer. Den vigtigste form for kritik er selvkritik. At vende blikket og kritikken indad, inden vi vender den udad. Vi tror på, at Koranen er Guds åbenbarede ord. Dette ord anser vi for eviggyldigt, universelt og ufejlbarligt. Vores fortolkninger er derimod relative, foranderlige og fejlbarlige.

Vores kritik er rettet mod vores fortolkninger, som ofte gøres til sandhedsideologier. Vi arbejder for en kritisk tilgang til dogmatiske og reaktionære fortolkninger af Koranen samt en kritik af tradition og kultur. Vi står i opposition til dem af vores forældregeneration, som er slave af national identitet og traditioner i stedet for at være Guds tjenere. Vi vil gerne kende essensen (haqiqa) uden for rammerne, som (sharia) udgør. Vi forholder os kritisk til de muslimer, der deler verden op i islam og Vesten. De, som føler sig moralsk overlegne i kraft af, at de er muslimer, og som tager ordet kafir i deres mund, oversætter det med vantro og betegner alle ikke-muslimer som vantro.

Vi forholder os kritisk til de muslimer, som opfordrer unge i Vesten til ikke at deltage politisk og præge det samfund, de lever i. Dem, hvis retorik er betinget af et unuanceret had til Vesten. Vi forholder os kritisk til den danske højrefløj, som dæmoniserer islam og muslimer i Danmark. Som ikke viger tilbage, før muslimer i Danmark afskriver deres rodfæstede overbevisning om Koranen som Guds åbenbarede ord. Således udgør vi et alternativ til den yderste danske højrefløj og til den yderste muslimske venstrefløj, som begge hævder, at islam og demokrati er uforenelige størrelser. Vi ønsker at smelte den stigende islamofobi på højrefløjen og at optrævle det kunstigt skabte jerntæppe mellem Jer og Os. Vores kamp går gennem saglige argumenter og nuancerede budskaber. Vores kamp foregår på det værdimæssige plan.

»Allah ændrer visselig ikke et folks skæbne, førend de (selv) ændrer det, som er i deres hjerter«.
(Koranen 13:11)

4. Mangfoldighed: Vi arbejder for en anerkendelse af alternative koranfortolkninger og religiøs mangfoldighed. Rummelighed, respekt og tolerance er kodeordene. Vi er ikke repræsentative for Danmarks muslimer og ønsker heller ikke at være det.

Antirepræsentativitet udgør en pointe og er vores udgangspunkt: Ingen kan tale på vegne af islam. Muslimer taler på egne vegne. Mange forsøg på at forene muslimer i Danmark er ofte endt i teologiske diskussioner om, hvem der er de sande muslimer. Ved at have mangfoldigheden som vores udgangspunkt ønsker vi at undgå diskussionen om, hvem der er de sande muslimer. Ideen om, at der findes en sand udgave eller fortolkning af islam, har farlige konsekvenser, da den indebærer ekskluderingen af alle andre, der afviger fra den påståede sande udlægning. Folk, som ikke anerkender eller blot tolererer forskellighed i udlægning og praksis af islam, kan ikke være med til at bygge bro og forsone værdier i et samfund, hvor konkurrerende opfattelser af, hvad der er værdifuldt, lever side om side.

Det er ikke vores forskellige tilgange til Koranen, der skaber splittelse. Det er vor manglende accept af retten til at være forskellige i vores fortolkninger, der skaber splittelse og får os til at fremstå som uforenelige. Mangfoldighed og diversitet er en velsignelse ifølge Koranen. Koranens ide om det gode og retfærdige menneske er ikke betinget af race, køn, tro eller nationalitet. Det eneste, der adskiller et menneske fra et andet, er åndelig fortrinlighed eller dyd forstået som retfærdig handlen. Dvs. at gøre godt mod andre mennesker og at rumme sin næste på trods af vore forskelligheder.

Således er nogle af de klareste tegn på, at en person bærer islam i sit hjerte, venlighed, tålmodighed, barmhjertighed og tolerance. Vi tror på, at Gud har skabt en mangfoldig verden, fordi han har villet, at vi skal ville mangfoldigheden. Netop for at forstå Hans enhed (tawhid).

»I mennesker, vi har visselig skabt jer alle af mand og kvinde og gjort jer til folk og stammer, for at I må kende hinanden. Sandelig, den retfærdigste blandt jer har størst ære hos Allah, thi Allah er alvidende og kender alle ting«.
(Koranen 49:14)

»Sandelig, de troende og jøderne og de kristne og sabierne - de af dem, som tror på Allah og den yderste dag og handler retfærdigt - de vil få deres belønning hos deres Herre, og ingen frygt skal komme over dem, og de skal ikke sørge«.
(Koranen 2:63)

Islam som inspiration - ikke diktat:

»Der er ingen tvang i religionen, thi sandheden er visselig let at skelne fra løgnen«.
(Koranen 2:257)

»Og vi har udelukkende sendt dig som en barmhjertighed for alverden«.
(Koranen 21:108)

Det er muligt at være troende muslimer og overbeviste demokrater på samme tid. Men hvis demokratiet udvikler sig til en ny form for absolutisme, er det jo netop blevet til det, som den oprindeligt reagerede imod. Vi tror på, at demokratiet skal udvikles konstant, hvis det skal kunne bruges aktivt i kampen for retfærdige samfund. Demokratibegrebet er universelt i den forstand, at det ikke er knyttet til en bestemt nationalitet, religion eller geografisk område.

Demokrati er lige politiske rettigheder, fri meningsdannelse, omfattende, effektiv og lige deltagelse i det politiske system og liv samt effektiv og ansvarlig styring. Demokrati er velfærd og kollektivt fremskridt. Indflydelse, inklusion, lighed, retfærdighed, retten til kritik og kritik af selve kritikken, oplysthed, hver mand en stemme, beskyttelse af minoriteters rettigheder, social solidaritet. Samtalens kunst og respekt for divergerende holdninger.

Demokrati og pluralisme er indholdsmæssigt ikke noget nyt i en islamisk sammenhæng. Herved følger vi rækken af muslimske tænkere og reformatorer, som altid har hævdet dette synspunkt. Samfundsmodellen i islam er dynamisk og kan manifestere sig på forskellige måder, så længe princippet om lighed og social retfærdighed opretholdes. Koranen angiver en universel vejledning til ethvert samfund og enhver tidsalder.

Ofte bliver danske muslimer bedt om at opstille islam og demokrati i et hierarki. Følgende ultimatum opstilles: Hvad står højest, Koranen eller demokratiet? Hvor ligger din loyalitet først og fremmest? Men hvis man tror på, at den indholdsmæssige definition på demokrati allerede er indeholdt i Koranens budskab, har man ikke brug for at konstruere denne kunstige modsætning. Det afgørende er derimod, hvilke konklusioner man som menneske drager af sin tro i praksis.

Vi tror på, at alle mennesker deler nogle universelle værdier. Vi er altid fokuseret på det, der forener os som mennesker. Livet handler om fokus. Hvis fokus vendes imod det, der forener os som mennesker, vil verden måske fremstå i et helt andet lys.

Vi søger dit nærvær, din viden og dit lys og tilbyder dig dette fællesskab af kritiske muslimer. Brænder du? Så kom og oplys vort forum i stedet for at brænde folk omkring dig eller brænde op alene.

»Og Østen og Vesten tilhører Allah. Hvor I da end vender jer hen - der er Allahs ansigt. Allah er sandelig Altomfattende, Alvidende«.
(Koranen 2:116)

 


 

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;