Jacob Holdts interaktive univers

- et studie i undertrykkelse

 

Et interaktivt audiovisuelt undervisningsmiddel på DVD-rom om undertrykkelsesmekanismer.

Formålet er at skabe en forståelse for de mekanismer som skaber undertrykkelse globalt såvel som i og for det enkelte menneske. DVD’en indeholder workshops i form af audiovisuelle oplæg til elev-arbejde og øvelser, der beskæftiger sig med emner som relaterer undertrykkelsen til eleverne selv i deres egen hverdag.

Indlevelse i problematikken skabes gennem visning af Jacob Holdts meget intense lysbilledserie "Amerikanske Billeder" om hans personlige rejser og oplevelser i det sort/hvide USA. Materialet vil blive udarbejdet til elever i folkeskolens 9.-10. klasse, de gymnasiale uddannelser, seminarieuddannelserne samt til brug for voksenuddannelser på højskoler m.v.

© Jacob Holdt og Thomas Engell

Sound of Sunrise, Wesselsgade 2, DK 2200 N


 

Projekt beskrivelse

 

Baggrund

Frygten trækker sine lange skygger i det liv vi lever og i den verden vi lever i - angsten for det ukendte i os selv og omkring os. Resultatet af frygt er undertrykkelse af os selv og vore egne følelser og vor undertrykkelse af hinanden. I værste fald skaber frygt grobund for antisemitisme, nazisme, racisme, fundamentalisme og terrorisme.

Vi arbejder ud fra tesen om, at hvis vi kender til og forstår vores egen frygt, er vi i stand til at gøre noget ved den undertrykkelse vi selv er udsat for og den undertrykkelse vi påfører andre, i det små såvel som i det store.

Som baggrund for at behandle og arbejde med emnet, anvendes Jacob Holdts mangeårige erfaringer med visninger af lysbilledshowet "Amerikanske Billeder" og afholdelse af hundredvis af workshops om racisme, verden over.

 

Pædagogik & Interaktivitet

I DVD’en skabes et nødvendigt undervisningsmiddel, som på en deltagende og engagerende måde gør eleverne bevidste om deres egen rolle i undertrykkelsesmønstrene. Midlet er interaktivitet på en måde, som - hidtil uset - benytter alle tænkelige muligheder for at indhente informationer samt skaber rammerne for grundig bearbejdelse af emnet.

Amerikanske Billeder

er det intense fælles afsæt ind og ud i en, for mange, hidtil ukendt verden. Den verden, hvor racismen og undertrykkelsen i ekstrem grad har påvirket og stadig påvirker det amerikanske samfund. Det skal understreges at Jacob Holdts "odysse", som er øjenåbneren og en uundværlig nøgle til stoffet, ikke skal fremstilles som en dyrkelse eller en missioneren af hans personlige livsanskuelse. Det er tværtimod en sjælden mulighed for at studere sider af mennesket, oplevet igennem Jacobs bevidsthed. Jacob tager os i hånden, vi er med på hans rejse igennem et landskab af had, fordomme og frygt, men også tilgivelse, selvindsigt og kærlighed.

Den interaktive workshop

vil, i modsætning til Jacob Holdts oprindelige workshops, have tilknyttet uvildige inputs fra fagkyndige. Jacob inviterer simpelthen personer med andre holdninger ind i sit univers for at give plads til refleksioner. Det giver os den faglighed som emnet kræver når det skal sættes ind i en undervisningssammenhæng.

Interaktiviteten kan bedst virke stimulerende på elevarbejdet og læringen, hvis den er placeret hos eleverne i klart definerede rammer. Den der laver noget, lærer noget (Bedstes lov, professor Sten Larsen).

Det er igennem elevernes opgaveløsning, i grupper eller alene, at interaktiviteten gavner læringen. Eleverne vil sanse undertrykkelsesmønstrene og blive bevidste om dem. Det er op til eleverne selv, "at vagabondere" i DVD'ens kildemateriale og samle viden og indsigt igennem løsningen af opgaverne.

Læreren

kan sammensætte undervisningen efter behov, og indholdet i undervisningsmodulerne kan bruges til udformning af mangfoldige opgaver, men når vi er i gang, nedtoner vi lærerollen og fordeler formidlingen imellem læreren og Jacob Holdt. Læreren får dermed en anden status som er eleverne mere ligeværdig. Dette er vigtigt i relation til de holdninger som alle er i deres gode ret til at reflektere ud fra. Læreren skal ikke kunne fanges som offer for uenighed rettet mod stoffet. Der skal være masser af plads til holdninger hos både lærere og elever.

Læreren vigtigste rolle er at skabe bredde og dynamik. Med sin lærererfaring suppleret med indholdet fra lærervejledningen, skal læreren løbende læse elevernes modtagelse af materialet. Når en gruppe eksempelvis i sit selvstændige arbejde når til en "milestone" hvor der er behov for at uddybe eller introducere ny viden, kan læreren stoppe op og samle alle eleverne til en kort snak og formidling af ny viden.

Interaktiviteten

vendes udad og forbinder vores projekt med verden udenfor DVD’ens fysiske rammer ved pædagogisk at opmuntre til refleksion i andet materiale og teknisk ved at integrere Internettet i vores AV-Mediearkiv. Eleverne opfordres ligeledes til at inddrage egne erfaringer og oplevelser og til selv at skabe materiale ud fra skolens AV- og IT-værksted. Det er i denne kombination, at læringen tager fart. Her bliver ikke tale om en tilsløret effektløsning, hvor alle indgange til stoffet bevæger sig rundt i en afsluttet labyrint med en defineret facitliste, men derimod et velfunderet og sagligt undervisningsmiddel, hvor vi på den ene side er trofaste overfor kernen i vores oprindelige materiale, og på den anden side er opdateret, i forhold til den virkelighed vi lever i, og dermed til elevernes udvikling.

 

Målgrupper

Materialet vil blive udarbejdet til:

 • folkeskolens 9. og 10. klasse
 • de gymnasiale uddannelser
 • seminarieuddannelser
 • voksenundervisning på højskoler o. lign.

Da en væsentlig del af forløbet i undervisningen består af kollektive og individuelle elevarbejder og øvelser vil der efter vores opfattelse ikke være nogen øvre niveaugrænse for brugen af materialet. Niveauet tilpasses af læreren, klassen og den aktuelle situation.

Materialet relaterer til de æstetiske fagområder og de traditionelle fag dansk, historie og samfundsfag. Da det netop er historie eller samfundsfag, der om få år vil danne grundlag for fremtidige tværfaglige featureuger i folkeskolen, er materialet som skabt hertil.

 

Indhold og Form

DVD’en inddeles i 4 områder

 1. Amerikanske Billeder.
 2. Workshop med undervisningsmoduler
 3. A/V medie arkiv og "Browser"
 4. Lærervejledning

 

Amerikanske Billeder,

Jacob Holdts lysbilledshow, er her at finde i en nyrestaureret og tidssvarende version. Fortællingen er som oprindeligt delt op i 2 akter som skal ses i sammenhæng. For at bevare grundstemningen skal forevisningen ske på stort lærred via videoprojektor i et mørkt lokale med et godt lydanlæg. Denne iscenesættelse er absolut nødvendig for at sikre intensiteten i forevisningen.

Workshoppen

indeholder en række undervisningsmoduler som er udviklet på baggrund af indholdet i Jacob Holdts oprindelige workshops.

De forskellige emner som Jacob formidler, er blevet adskilt således, at man er i stand til at arbejde i mindre stræk og mere fokuseret.

Vi etablerer, i ti minutters introduktioner til hvert emne, Jacob som vores tillidsfulde guide. Han skal føre os igennem de mange emner i en inspirerende blanding af hans personlige indtryk og refleksioner fra uvildige "besøgende" repræsentanter. Den visuelle fortællestil arbejder med 2 lag.

Det første lag er Jacob Holdts registreringer af samtaler og oplevelser på video og lyd udført af ham selv og andre. Det fremtoner med sin egen stil med vægt på indhold og ikke på visuel kvalitet. (Billede og lyd vil dog blive restaureret til optimal kvalitet) Vi møder kun Jacob sammen med sine rejsebekendtskaber via disse medier.

Det andet lag er det "tidløse nu", som vi kalder rummet omkring Jacob, når han taler direkte til os eller introducerer personer der reflekterer på emnerne. I dette rum giver vi Jacob mulighed for at bevæge sig til forskellige locations som danner en faglig eller historiemæssig berettigelse for det emne han formidler. Skal han f.eks. bruge en tavle kan han bruge den i auditoriet på Københavns Universitet eller Harward. Vi flyder frit i tid og rum. Vil han samtale med Martin Luthers Kings Datter åbner der sig et vindue og vi ser nu Jacob i fuld størrelse i samtale med hende via "videokonference". Når vi er i dette abstrakte miljø er den visuelle still flot og filmisk, farverige billeder af vores samfund omkring os set i 16:9. Det giver et vigtigt pusterum fra det ellers meget tunge og selvransagende stof.

Vi arbejder os igennem den stereotypisk opfattelse af de andres problemer, genkalder stemningen fra Amerikanske Billeder, og overfører det til det europæiske samfund og til os selv som enkeltindivider.

Elevarbejder og øvelser

Efter den audiovisuelle introduktion for hvert emne skal eleverne alene eller i grupper gennem opgaver selv arbejde med stoffet ud fra DVD’ens kildemateriale, hvad der kan hentes på Internettet samt elevernes egen viden og muligheder for at finde kilder. Øvelserne foregår i grupper, hvor eleverne eksempelvis prøver undertrykkelsesmønstre af på hinanden.
Resultaterne af elevarbejderne og øvelserne evalueres altid i klassen.

Eksempel på elevarbejde til Modul H: Fjendebilleder

 

 • Finde artikler eller læserbreve i lokalaviser som bygger på stereotypiske forventninger og som måske indeholder et skjult undertrykkelsesmønster.
 • Lav en analyse af sproget. Skriv evt. eget læserbrev som reaktion på artiklerne eller læserbrevene.
 • Skriv om en oplevelse hvor du måtte ændre din opfattelse af andre eller andre ændrede deres opfattelse af dig.
 • Lav et eksperiment med billedtolkning på tre forskellige aldersgrupper. Fortæl hvordan personerne oplevede billederne. Hvilke følelser fremkaldte de. Analyser deltagernes sociale arv. Brug AV-arkivet og URL links til at finde billeder.
 • Analyser en nyhedsdebat. Lav en registrering af magtfordelingen over tid, med et diagram. Registrer debattørernes brug af undertrykkelse i deres argumentation. Hvornår træder debattørerne ind og ud af deres stereotypiske roller og hvilke reaktioner giver disse skift? Hvordan opfatter vi dem? Hvad er det egentligt de er uenige om og hvad er det de egentlig siger? Hvem laver reglerne og hvornår?
 • Skriv og opfør et rollespil som arbejder imod vores normale opfattelse af god og ond, og af dem der vil os ondt og dem vi godt må hade.

Opgaverne og øvelserne udarbejdes i samarbejde med pædagogiske konsulenter.

A/V Mediearkivet

er en database med "browser" som giver en hurtig og overskuelig tilgang til det materiale som fysisk befinder sig i arkivet, samt URL henvisninger til andet kildemateriale. Medie arkivet er tilgængeligt hvis man afvikler DVD’en fra computer. Det indeholder en bred vifte af materiale og henvisninger fra Jacob Holdts arkiver m.m.

TEKST

 • Afhandlinger

 • Data til diagrammer og analyse

 • GRAFIK

 • Kort

 • Statistik

 • URL Henvisninger til statistik

  BILLEDER

 • Dias o. lign.

  AUDIO

 • Lydoptagelser

 • Interview

 • Radioudsendelser

  VIDEO

 • Klip fra arkiver.

  URL

 • Links til andet kildemateriale på Internettet

  HENVISNINGER

 • Navne på andre bøger tv-programmer eller film som relaterer til emnerne

  Et klassesæt kan evt. bestå af 6 DVD-rom, så hver gruppe kan komme til materiale, kildehenvisninger, URL links samtidigt.

  Har man fundet nye URL links på nettet kan man gemme henvisningerne i "Browserens" database så de er tilgængelige for andre elever. "Browseren" skriver en fil på den pågældende arbejdsstation og henvisningen eksisterer kun her.

  Lærervejledning

  Nedenstående lærervejledning bliver tilgængeligt ved indtastning af medfølgende kode.

  Grundlæggende pædagogisk ide.

  I dette afsnit vil læreren kunne læse om den grundlæggende tanke bag projektet. Hvilke forventninger der kan stilles til indholdet og hvorledes vores interaktive pædagogik skal sættes i spil i klasseværelset.

  Temaer i undervisningsmoduler.

  Tematisk oversigt over undervisningsmodulerne. Her gives et hurtigt og præcist overblik samt forklaring af indholdet i undervisningsmodulerne, og pædagogiske referencer for alternativ research. Der vil være henvisninger til kildemateriale på DVD'en samt til andre relaterede publikationer og URL links.

  Forslag til opgaveformuleringer og øvelser.

  Forslag til elevopgaver, afprøvet i samarbejde med blandt andet Statens Pædagogiske Forsøgscenter. Klassesæt af opgaveformuleringerne og øvelserne kan evt. printes til undervisningsbrug.

  Konflikter og løsningsforslag.

  Råd og vejledning til læreren fra pædagogiske konsulenter og fra fokusgrupper der har afprøvet stoffet.

  Hvor går mine egne grænser?

  Konflikt håndtering og løsningsforslag.

  Om ikke at gå for langt og dermed ødelægge forholdet til sine elever og/eller skabe splid imellem grupperinger i klassen.

  Software instruktioner.

  Enkle og kreative instruktioner til læreren, der beskriver hvorledes man sammensætter A/V præsentationer ved hjælp af eksisterende software som: Premiere, Powerpoint, Photoshop, Director, Wavelab m.v.

  Jacob Holdt som foredragsholder.

  Workshops og foredrag, kontakter, booking.

   

  Workshoppens moduler

  DVD’ens Workshop består af undervisningsmoduler med audiovisuelle introduktioner på maksimalt ti minutter. Jacob Holdt er vores virtuelle guide og bevæger sig uden for tid og rum imellem de for emnet relevante locations. Vi veksler mellem materiale fra Jacobs store arkiv af lyd- og billedregistreringer og helt nye optagelser. Efter introduktionen går eleverne i gang med de af læreren valgte opgaver og øvelser.

  Modul A - Indledning, undertrykkelsens begreber.

  Vi indleder dette obligatoriske undervisningsmodul med en præsentation af Jacob Holdt, som vores virtuelle guide. Han beskriver hvad vi skal til at arbejde med og de "House Rules" som projektet kræver af deltagerne.

  Vi giver definerer de begreber som vi benytter igennem workshoppen, for at undgå mistolkninger. Vi starter blødt med at se stereotypiske eksempler på undertrykkelse som vi har registreret den op igennem historien, klasse/feudal-samfundet, Imperialisme, kolonialisme, apartheid. etc. Danmark som kolonimagt. Hvorfor holder datidens anskuelser ikke i dag?

 • Modul B - Hvad er undertrykkelse egentlig?

  Hvorledes vi i vores opvækst møder undertrykkelsen.

  Hvad er undertrykkelse og hvad skaber den?

  Undertrykt og undertrykker, et kig til smerten bag undertrykkerens skæbne.

  Den undertrykte, som ikke fik hjælp: Ku Klux Klan, massemorderen Woody, Adolf Hitler.

  Undertrykkerens våben, magt og herskende racisme.

  Jacobs teori om at forstå at vi er ofre uden et egentlig valg og at vi derfor ikke kan bebrejdes vores undertrykkende rolle, men skal lære at tage ansvar for den.

  Modul C - Indvendiggjort undertrykkelse.

  Hvad sker der når undertrykte begynder at tro på og leve med undertrykkelsen af dem. Jacobs skildring af selvnedvurdering og det tabte håb med bl.a. historier fra de sorte i USA og fra den fattige hvide arbejdsløse underklasse.

  Modul D - Om at blive begrænset i sin læring.

  Jacob Holdt formidler teorier om hvorledes undertrykkelse begrænser naturlig indlæring og skaber intellektuelle underklasser. Vi belyser videnskabelige anerkendte teorier som "Bell curve" der prøver at bevise at sorte skulle besidde en ringere intelligens. Jacobs teori om hvad han mener er skyld i det faktum at sorte klarer sig dårligere i skolen.

  Modul E - Omvendt Racisme?

  Begreb eller virkelighed? Angst og fordomme for "de andre" giver os den forestilling, at de udøver undertrykkelse imod os.

  Et spørgsmål om hvem der har den reelle magt, og hvor klart ser man det egentlige magtforhold hvis man selv føler sig undertrykt?

  Modul F - Værdioplevelser

  Hvorfor klarer nogen sig bedre en andre fra samme "ghettoer".

  Beskrivelse af værdigrundlag skabt af mennesker der har gjort en forskel.

  Jacob fortæller om sine oplevelse af såkaldte frelsende engle: Personer der har haft overskud til at give barnet en positivt ladet værdifølelse og som derfor har guidet barnet mod et bedre liv.

  Kan man forstå kærligheden hvis man aldrig har fået den?

  Modul G - Personlige skæbner.

  En indledende beskrivelse af nogle de mange skæbner som Jacob har mødt og levet med og fulgt i 30 år. Indholdet er et anslag til at inspirere eleverne imod at udforske personernes livshistorier.

  Modul H - Fjendebilleder.

  Hvilke billeder har vi med os gennem opdragelse og kulturarv.

  Vi kommer omkring den sorte kriminelle, Islam, slyngelstater og terror m.v.

  Modul I - Andre undertrykkelsesmønstre

  Klasseundertrykkelse ("Classism", som nævnt i "Amerikanske Billeder") opleves i lande uden velfærdsstat og i den sociale arv i vores eget samfund. Desuden beskrives sexisme, homofobi, antisemitisme, alders- og handicapsdiskrimination m.v. Hvilke grundlæggende mønstre er ens, f.eks. indvendiggørelsen (at man selv tror på sin undertrykte rolle) som den tydeligt ses hos kvinder, homoseksuelle, jøder, muslimer og romaer?

  Hvilke grupper havde størst held med at undgå indvendiggørelse og hvad var mekanismerne, som gjorde dette muligt for dem?

  Modul J - Angst & frygt

  er roden til fortsat undertrykkelse. Angst og frygt, som Jacob har oplevet i mennesker på sine mange rejser. Den skaber "ghettoer" i vores sind ved at bygge på troen om det negative i andre mennesker. En diskussion af hvordan den påvirker "de andre" og dermed os selv og hvordan man kan afhjælpe den. Psykologiske definition på nutidens undertrykkelse. Mediernes påvirkning af vores angstforestillinger.

  Modul K - Indvandrer her og der.

  At være indvandrer her eller der, hvad er forskellen?

  En beskrivelse af Jacobs oplevelse af hvordan værtslandets åbenhed og gæstfrihed, eller mangel på samme, påvirker indvandrerkulturens åbenhed og ivrighed til at lade sig integrere og endda assimilere.

  Hvorfor er det nemmere at være pakistaner i USA/Canada end i Danmark?

  Modul L - Forslag til værktøjer til selvhjælp.

  Udtalelser fra Jacob Holdt og eksperter i sociologi om hvordan man kan udvikle sin evne til at hjælpe sig selv, og der igennem andre mennesker. At blive sin egen bedste ven.

  Modul M - Jacob Holdt

  En personbiografi om Jacob Holdt, der bl.a. berører:

  Hvad har ligget til grund for hans valg igennem livet?

  Hvor har han selv hentet kærligheden og styrken?

  Hans opvækst i en velfærdsstats tryghed.

  Personer der har optrådt som "frelsende engle" i hans liv.

  Vi fortæller i levende billeder som en dokumentarisk montage. Fortællingen er akt inddelt og kan opleves i etaper alt efter hvad der passer ind i et undervisningsforløb. Jacob er ikke selv fortæller, men case.

  Opvæksten i Jylland, personer omkring Jacob i de unge år. Familien, skolelærerne & kammeraterne.

  Rejsen væk fra Danmark. Oplevelsen af et nyt land et nyt menneskesyn åbenbares. Erkendelsen af de dybe forskelle, racismen viser sit ansigt. Frygten. Et skæg er født. Dets funktion for ham?

  Amerikanske Billeder tager form, tilblivelsen og processen der blev ved.

  Europæiske billeder, Jacobs syn på fremmedhad i Europa.

  Verdens billeder, fremtidens undertrykte?